Algemene voorwaarden

 

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. TwitterHelpt, de gebruiker van deze algemene voorwaarden​
 2. gebruiker, iedere natuurlijke persoon die middels registratie op de website een overeenkomst met TwitterHelpt heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: de partijen bij de overeenkomst, te weten TwitterHelpt en de gebruiker gezamenlijk.
 4. Website: de website van TwitterHelpt: www.TwitterHelpt.nl
 5. Account/webruimte: het voor de gebruiker exclusief toegankelijke gedeelte van de website waarop hij content kan plaatsen teneinde deze onder de aandacht te brengen van andere gebruikers van de website en met hen in contact te komen.
 6. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen tekst(berichten) en afbeeldingen die door de gebruiker op de website worden geopenbaard.
 7. Overeenkomst: de tussen TwitterHelpt en de gebruiker door registratie op de website tot stand gekomen overeenkomst waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden.


AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie door de gebruiker op de website vereist. Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 2. Bij de registratie dienen te worden verstrekt, gebruikersnaam naar keuze, e-mail adres en wachtwoord.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de gebruiker door TwitterHelpt per e-mail is bevestigd.
 4. De gebruiker is te alle tijden verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en toegang tot het account is strikt persoonlijk. Alle handelingen die op het account  van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.
 5. Wijzigingen in de gegevens van de gebruiker na registratie, dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan TwitterHelpt, door aanpassing door de gebruiker, van zijn accountgegevens.

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens beperkingen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, zal TwitterHelpt de webruimte voor onbepaalde tijd ter beschikking stellen van de gebruiker.
 2. De gebruiker kan zijn registratie ongedaan maken en daarmee de overeenkomst beëindigen.
 3. TwitterHelpt is, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit, gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen door de registratie van de gebruiker ongedaan te maken indien: de gebruiker in gebreke is met nakoming van één of meer verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
 4. Na het eindigen van de overeenkomst, op welke gronden dan ook, zal TwitterHelpt alle gegevens en content afkomstig van een gebruiker binnen een redelijke termijn van haar systemen  verwijderen.
 5. Op TwitterHelpt rust na beëindiging van de overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

 

INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. De webruimte is bedoeld voor gebruikers die met elkaar in contact willen treden. 
 2. De webruimte is nadrukkkelijk niet bedoeld voor dating doeleinden.
 3. Indien de gebruiker de webruimte aanwendt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van TwitterHelpt, dan is TwitterHelpt gerechtigd de registratie met onmiddelijke ingang ongedaan te maken.
 4. TwitterHelp behoudt zich het recht voor de door gebruiker geplaatste content te controleren en zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen.
 5. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij zich behoorlijk opstelt naar medegebruikers, met respect voor elkaar.
 6. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de content die hij aanbied in goede staat verkeerd. Kleding en schoeisel dienen schoon en heel te zijn en voedsel niet over de datum in verband met gezondheidsrisico's

 

MISBRUIK

 1. Onder misbruik wordt, niet limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk uploaden van incorrecte of misleidende content, het promoten van of doorverwijzen naar andere websites en het opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van TwitterHelpt.
 2. Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van TwitterHelpt, is elke aansprakelijkheid van TwitterHelpt voor schade geleden in enig verband met het gebruik van de webruimte en de daaruit voortvloeiende onderlinge contacten tussen gebruikers van de webruimte uitgesloten.
 2. TwitterHelpt heeft geen controle, en is niet verantwoordelijk voor, de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van de door de gebruiker geüploade content. Gebruikers bepalen zelf welke gegevens op de webruimte worden geplaatst.
 3. De gebruiker vrijwaart TwitterHelpt van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat geopenbaarde content misleiden en/of onrechtmatig is.
 4. TwitterHelpt is nimmer betrokken bij eventuele overeenkomsten tussen gebruikers . Terzake draagt TwitterHelpt nimmer enige aansprakelijkheid.
 5. TwitterHelpt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misleidende of welke misdragingen van medegebruikers dan ook of het niet tot stand komen van contacten tussen gebruikers van de webruimte.
 6. TwitterHelpt is nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden.SLOTBEPALINGEN

 1. TwitterHelpt is te alle tijden bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking daarvan.
 3. Op de overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.