Gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden.
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwillige medewerkers en cliënten van Stichting Twitterhelpt, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. 

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving cliënten én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 

1.  De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de client zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.  De vrijwilliger onthoudt zich ervan de client te bejegenen op een wijze die de client in zijn waardigheid aantast.

3   De client dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is

4.  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon. 

5.  De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

‚Äč

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met clienten door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

 

Deze gedragscode is 01-10-2023 vastgesteld door het bestuur van de stichting Twitterhelpt

 

 

 

Ondertekening vrijwilliger                                   Ondertekening bestuur