Beleidsplan

Beleidsplan Stichting TwitterHelpt 2023-2024

Inleiding

In 2024 leven bijna een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, vreest het Centraal Planbureau (CPB).

Wanneer val je onder de armoedegrens? Als je een zelfstandig huishouden runt en je rond moet komen van 1533 euro netto per maand, val je onder de armoedegrens, op basis van de verwachtingen van het Centraal Planbureau. Naar schatting zijn dat in 2023 830.000 mensen, waarvan 220.000 kinderen; in 2024 zullen dit er bijna een miljoen zijn. ‘De helft van de mensen in armoede komt per maand meer dan 167 euro tekort voor essentiële zaken zoals wonen, verwarming, kleding en voeding’ Prijsverhogingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Eenoudergezinnen hebben een relatief hoog risico op armoede. Een op de vijf minderjarige kinderen uit eenoudergezinnen groeit op in armoede, tegenover een op de twintig minderjarige kinderen uit tweeoudergezinnen.

Maar van de Nederlanders die leven in armoede, zijn slechts 134.000 huishoudens uitkeringsgerechtigd.’ Dus een stijging van de uitkeringen helpt slechts in beperkte mate.

Een overheid kan hierbij vaak alleen generieke ondersteuning verlenen, voor zover de politiek en het budget dat toestaat.

Maar lokale organisaties hebben echt zicht op de schrijnende gevallen in hun omgeving en dat is precies wat de stichting TwitterHelpt wil doen: Het identificeren van de schrijnende gevallen die ondanks wat er aan steun beschikbaar is van de gemeente toch niet kunnen rondkomen met het geld wat ze hebben. Ze hebben bijvoorbeeld niet het geld om voldoende voedsel of andere noodzakelijke zaken te kopen.

Naast het feit dat mensen soms net buiten de normen voor de Voedselbank vallen, is er sinds 2020 een steeds sneller stijgende toename van huishoudens die zich aanmelden bij de Voedselbanken door snel stijgende kosten van levensonderhoud. De consequentie is dat de voedselbanken de aanwas van huishoudens niet meer aankunnen en er wachtlijsten ontstaan van soms maanden waarin mensen dus niet geholpen worden. Daarentegen is het aanbod van voedsel wat gedoneerd wordt aan de Voedselbanken sterk gedaald door onder meer -30% bakken, apps zoals to Good to Go en een lagere productie van voedsel
 

Doelgroep

De stichting richt op alle huishoudens die (ver) onder of op de armoedegrens leven maar ook huishoudens die net buiten de voedselbank regeling vallen omdat de inkomsten bijvoorbeeld net boven de normbedragen liggen voor hulp van een voedselbank.

Daardoor raakt ook deze groep in de problemen qua voedselvoorziening. 
De stichting verleent hulp op landelijk niveau, is dus niet plaats of regio gebonden.

De stichting zet zich in voor mensen die onvoldoende middelen hebben om rond te komen en signaleren deze huishoudens door voornamelijk gebruik te maken van sociale mediakanalen zoals Twitter, Facebook en Instagram en het inmiddels steeds breder wordende opgezette netwerk van sympathisanten van Twitterhelpt. Er worden contacten gelegd met andere hulpverlenende stichtingen en instanties zodat waarbij ieder zorgt draagt voor het doel wat men wil bereiken met hun respectievelijke stichting of instantie. We streven er naar dit netwerk steeds verder uit te breiden. 
 

Doelstelling

De doelstelling staat in de statuten als volgt omschreven

  • Het helpen van mensen die even wat extra hulp nodig hebben bijvoorbeeld eten voor een paar dagen, kleding omdat ze de financiën er niet voor hebben tot in het ruime begrip

Zij doet dit door

  • Het ontwikkelen van initiatieven gericht op noodhulp aan mensen met urgente noden
  • Het bieden van hulp en ondersteuning aan huishoudens die (ver) onder of op de armoedegrens leven en huishoudens die net buiten de voedselbank regeling vallen omdat de inkomsten bijvoorbeeld net boven de normbedragen liggen voor bijvoorbeeld hulp van een voedselbank. 

    Activiteiten

Het ondersteunen van families of alleenstaanden die op (ver) onder de armoedegrens leven met voedselhulp

De stichting maakt een pakket met voedsel basisbehoeften en vers bereidde warme maaltijden pakketten. Melk, brood, beleg, kaas, eieren, boter, groente, vlees, wat fruit, aardappelen, rijst/ pasta etc. Maar altijd in overleg met de betrokken, in verband met allergieën, etc. De stichting kiest hiervoor omdat ze hoopt dat met het aantal toegekende dagen per maand boodschappengeld uit te sparen het huishouden net genoeg overhoudt om daar de andere 3 weken van de maand mee door te komen.

 

Het ondersteunen van families of alleenstaanden die (ver) onder de armoedegrens leven met overige eerste levensbehoeften

Naast meer structurele (voedsel-)hulp wil de stichting ook ondersteunen in acute situaties waar het ontbreekt aan andere primaire zaken.
Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in situaties van slechte gezondheid, ziekte, ouderdom, etc.

Het verstrekken van Sinterklaas- of kerstcadeautjes voor kinderen van gezinnen die anders niets zouden krijgen

Kinderen die onder de armoedegrens leven krijgen vaak weinig of geen cadeautjes. Tijdens dagen als Sinterkaas en Kerst is dat vaak extra pijnlijk. In die situaties wil de stichting graag iets extra’s doen door cadeautjes voor de kinderen te kopen.

Communicatie

Communicatie naar de doelgroep(en) gebeurt via Twitter (X),  en andere sociale media. En ter plaatse door lokale partners van de stichting,Voor de communicatie met (potentiële) donateurs, vrijwilligers maakt de stichting gebruik van haar Twitter-account, haar eigen website, aangevuld met gerichte mailingen en advertenties op sociale media en Google.
Daarnaast speelt free publicity een belangrijke rol via radio-, dagblad- en televisie-interviews. Onder meer het AD heeft driemaal aandacht aan de activiteiten geschonken evenals een televisiezender die een videoreportage heeft uitgezonden over de activiteiten van de stichting.
 

Organisatie

Stichting TwitterHelpt wordt helemaal door vrijwilligers gerund, zoals de administratieve werkzaamheden, de kok(s), budgetcoaching, communicatie met organisaties,de inpakkers, etc.
Alle deze vrijwilligers ontvangen op dit moment geen salaris. Het kernteam bestaat uit 4 bestuursleden en een wisselend aantal vrijwilligers. Alle vier hebben zij elkaar aanvullende expertises.
De leden van het bestuur hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
 

Financiën

Ondanks dat veel vrijwilligers betrokken zijn bij de stichting is er geld nodig voor de inkoop van voedselpakketten, verpakkingsmateriaal, vervoer, etc. Hiervoor werft de stichting geld onder particulieren en in significant mindere mate bedrijven. 

Beheer en besteding van het vermogen

De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten.
Hierbij gelden twee belangrijke uitgangspunten:

  • Het zoveel mogelijk gesponsord regelen van goederen teneinde onze financiële middelen zover mogelijk te laten reiken. Dat impliceert dat in beginsel geen commerciële prijzen betaald worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van dit uitgangspunt afgeweken worden.
  • Het zo laag mogelijk houden van de wervings-, beheer- en administratiekosten. 

 

De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een continuïteitsreserve worden opgenomen.  
Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de ABN Amro rekening courant aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.
Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.