vrijwilligersbeleid

 

 

Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, tekstAutomatisch gegenereerde beschrijving


 

 

INHOUDSOPGAVE

 

VISIE OP VRIJWILLIGERS

DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK

1.1       INLEIDING

1.2       MISSIE

1.3       DOELSTELLINGEN

1.4       UITGANGSPUNTEN

1.5       PLAATS EN TAAK VAN DE VRIJWILLIGER

1.6       WERVEN EN SELECTIE

1.7       ONKOSTENVERGOEDING

1.8       VERZEKERINGEN

1.9       INTERNE COMMUNICATIE

2.0       AANSPREEKPUNT

3.0       PRIVACY/GEHEIMHOUDINGSPLICHT

4.0       VERKLARING OMTRENT GEDRAG

5.0       OPZEGGEN

  

VISIE OP VRIJWILLIGERS

 

Binnen een stichting is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers vast te leggen. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van zowel de vrijwilligers als de gehele stichting te verbeteren. 

De activiteiten van Stichting Twitterhelpt richten zich op;          

 • Alle huishoudens die onder of op de armoedegrens leven of huishoudens waar (een) perso(o)n(en) wel werken maar door onverwachte tijdelijke tegenslag net boven de armoedegrens leven. 
 • (Maar ook) huishoudens die net buiten de voedselbank regeling vallen omdat de inkomsten bijvoorbeeld net boven de normbedragen liggen voor hulp van een voedselbank.

  De kerntaak van de Stichting is het verstrekken van (nood)voedselhulp door middel van voedselpakketten en warme maaltijdpakketten. Indien noodzakelijk kan dit aanbod uitgebreid worden naar het verstrekken van andere basisbehoeften, zoals verzorgingsproducten en persoonlijke hygiëne producten, kleding e.d. 
  Om deze mensen zo goed mogelijk te helpen werkt de Stichting met vrijwilligers.
  De vrijwilligers maken de maatschappelijke betrokkenheid van de samenleving bij de doelstellingen en activiteiten van de Stichting zichtbaar en tastbaar. 


 

DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK

Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

-  Het werk moet een algemeen maatschappelijk belang dienen;
-  Het werk mag geen winstoogmerk hebben; 

Het binden van de vrijwilligers aan Stichting Twitterhelpt komt tot stand door beroep te doen op de maatschappelijke betrokkenheid van de mensen en het ‘iets’ doen voor mensen die leven in armoede.

Omdat de Stichting werkt met een kwetsbare doelgroep, wordt er van de vrijwilligers verwacht dat zij van onbesproken gedrag zijn. Daarom zal er door de vrijwilligers ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd moeten worden. 

 

1.1      INLEIDING

Binnen een stichting is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers vast te leggen. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van zowel de vrijwilligers als de gehele stichting te verbeteren.

Een goed opgezet vrijwilligersbeleid, inclusief werving en het behoud van vrijwilligers, draagt ertoe bij dat:

 • Vrijwilligers zich gewaardeerd, betrokken en thuis voelen
 • Vrijwilligers actief zijn en blijven
 • Kennis en expertise van vrijwilligers ten volle worden benut
 • Vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen voor eigen inzet, als ook voor de Stichting.

 

1.2      MISSIE

Door het inzetten van verschillende vrijwilligers wil de Stichting zoveel mogelijk huishouden helpen aan voedsel en andere basisbehoeften zoals verzorgingsproducten en dierenvoeding.

Met het inzetten van de vrijwilligers bereikt de Stichting dat:

 • meer individuele aandacht gegeven kan worden tijdens het aanvraag traject om de ‘schaamtedrempel’ zo laag mogelijk te maken voor de aanvrager
 • het bestuur zich kan richten op bestuurstaken 
 • de samenleving sociaal en maatschappelijk betrokken blijft
 • we beschikken over een groter netwerk van contacten die behulpzaam kunnen zijn bij verschillende taken binnen de organisatie.

 

1.3      DOELSTELLINGEN

 1. Eenduidigheid in verwachtingen tussen de Stichting en vrijwilligers 
 2. De juiste vrijwilliger op de juiste plek. 

 

1.4      UITGANGSPUNTEN

 1. Iedere vrijwilliger is een volwaardig onderdeel van de Stichting met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 2. Vrijwilligers werken binnen de vastgelegde procedures en regels zoals vastgelegd in de beleidsplannen
 3. Vrijwilligers werken onder leiding en toezicht van een daarvoor aangewezen bestuurslid 
 4. Vrijwilligers onderschrijven de visie, missie en doelstelling van de Stichting
 5. Vrijwilligers hebben de minimale leeftijd van 18 jaar 

 

1.5      PLAATS EN TAAK VAN DE VRIJWILLIGER

            Wij verwachten van onze vrijwilligers:

 • Dat zij bereid zijn tijd en energie in de Stichting te steken; 
 • Dat zij de gedragscode ondertekenen en zich hieraan houden;
 • Dat zij het registratieformulier invullen; 
 • Dat zij afspraken nakomen;
 • Dat er bereidheid is tot samenwerking en overleg

 

1.6      WERVEN EN SELECTIE

Het werven van vrijwilligers gebeurt door mensen via (social) media en persoonlijke netwerken warm te maken en te betrekken bij de Stichting.
Het selecteren gebeurt door een gesprek met het bestuurslid dat optreedt als vrijwilligers coördinator. 

Tijdens het gesprek zullen de volgende onderwerpen besproken worden: 

 • doelstellingen van de stichting;
 • opvattingen over het vrijwilligerswerk;
 • wat heeft de kandidaat ons te bieden;
 • de werkwijze en de omgangsvormen die we met elkaar hebben afgesproken

Wanneer de kandidaat vrijwilliger en de Stichting besluiten tot toetreding van de organisatie als vrijwilliger zal het registratieformulier ingevuld worden en ondertekend verstuurd worden naar de vrijwilligers coördinator.

            

1.7      ONKOSTENVERGOEDING

We gaan ervan uit dat vrijwilligers vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij onze stichting aansluiten en er zal dan ook geen vrijwilligersvergoeding worden uitgekeerd. Onkosten die worden gemaakt t.b.v. de stichting kunnen na overleg en met goedkeuring van de vrijwilligerscoördinator gedeclareerd worden door het declaratieformulier in te vullen, te ondertekenen en eenmaal per maand bij de vrijwilligers coördinator in te leveren. Zonder bonnen of kwitantie zal er geen vergoeding plaatsvinden.

 

1.8      VERZEKERINGEN

Ook vrijwilligerswerk kan risico’s met zich meebrengen, daarom zijn vrijwilligers tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk verzekerd tegen ongelukken en schade. Als een vrijwilliger schade heeft opgelopen, of veroorzaakt, dient hij/zij dat zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur. Het bestuur zal de situatie bespreken op juistheid en correctheid en verdere stappen ondernemen om de schade te vergoeden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij geringe twijfel de claim te verwerpen.

 

1.9      INTERNE COMMUNICATIE

De Stichting heeft een whatsapp groep speciaal voor vrijwilligers. Hier kunnen vrijwilligers met elkaar kennis maken, communiceren en kan de vrijwilligers coördinator algemene zaken die betrekking hebben op alle vrijwilligers kenbaar maken. 

 

2.0      AANSPREEKPUNT

Het aanspreekpunt van de vrijwilligers is in eerste instantie de vrijwilligers coördinator.
Als deze door omstandigheden niet beschikbaar is kunnen zij zich wenden tot het secretariaat.
Zaken als wijzigingen in persoonlijke gegevens e.d. kunnen doorgegeven worden.
Maar natuurlijk ook bij vragen die te maken hebben met het uitvoeren van de taken die zij op zich genomen hebben. 

 

3.0      PRIVACY/GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Naast de functie gebonden verantwoordelijkheden die vrijwilligers op zich genomen hebben verwacht de Stichting dat vrijwilligers zich bewust zijn van het feit dat ze werken met een kwetsbare doelgroep.

De Stichting verwacht niet alleen van bestuurders maar ook van aangesloten vrijwilligers dat zij de regels van de AVG handhaven. Persoonsgegevens en persoonlijke informatie over cliënten vallen onder de geheimhoudingsplicht en worden zonder expliciete toestemming van de cliënt onder geen beding gedeeld met derden. 
Ook na het opzeggen van de vrijwilligers overeenkomst houden wij onze vrijwilligers aan deze geheimhoudingsplicht.
Wanneer er signalen zijn dat het anders is zullen we hier zo spoedig mogelijk met de betrokken vrijwilliger(s) contact over opnemen en direct bespreken wat de consequenties zijn van het gedrag. 

 

4.0      VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Iedere vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag voordat hij/zij geregistreerd kan worden als vrijwilliger bij de Stichting. De verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en veiligheid en dient door de kandidaat vrijwilliger zelf aangevraagd te worden.
De eventuele kosten van de aanvraag VOG kan de vrijwilliger, indien gewenst, na overhandiging van de VOG declareren bij de Stichting.

 

5.0      OPZEGGEN

Indien een vrijwilliger ervoor kiest niet langer als vrijwilliger werkzaam te zijn bij de Stichting dient hij/zij dit schriftelijk te melden bij de vrijwilligerscoördinator.
Als er nog lopende ‘werkzaamheden’ of ‘afspraken’ zijn ziet de Stichting graag dat deze eerst afgerond worden. Onder bijzonderen omstandigheden kan hier natuurlijk altijd van afgeweken worden. Het is de vrijwilliger niet toegestaan ontvangen goederen bestemd voor cliënten zelf te behouden. Deze goederen moeten altijd ten goede te komen aan cliënten.

Eigendommen van de Stichting die eventueel in bruikleen zijn gegeven, of aangeschaft op naam van de Stichting moeten na het opzeggen van de vrijwilligersovereenkomst ingeleverd worden.